Wat is de rol van de Franse notaris bij het openvallen van de nalatenschap?

Wanneer de notaris door de naasten van de overledene is aangewezen, voert hij een aantal essentiële taken voor het afwikkelen van de nalatenschap uit. Hij moet onder andere:

• alle erfgenamen van de overledene nauwkeurig identificeren;
• de centrale database van testamenten (FCDDV) raadplegen om te controleren of de overledene een testament heeft opgesteld;
• controleren of een gift aan de laatste overlevende of aan de echtgeno(o)t(e) is gedaan;
• een lijst opstellen met eventuele schenkingen die door de overledene tijdens zijn leven zijn gedaan;
• notariële aktes opstellen, waarin de rechten van de erfgenamen op de nalatenschap vastgelegd worden:

notariële aktes met daarin een lijst van personen die gevraagd worden de nalatenschap aan te nemen met daarbij hun respectieve rechten,
verklaring van vastgoedbezitting waarin de overdracht van vastgoed van de overledene naar de erfgenamen opgemaakt wordt, etc…

• een volledige balans opmaken van het vermogen van de overledene (beoordeling van de activa en van de eventuele schulden van de nalatenschap);
• de nalatenschapsaangifte opstellen;
• het bedrag van de successierechten berekenen en dit binnen 6 of 12 maanden na overlijden aan de belastingdienst uitbetalen;
• de verdeling van de nalatenschap uitvoeren.