Nalatenschap

Nalatenschap bemiddeling

In een groot aantal gevallen ontstaan er conflicten met betrekking tot de afwikkeling van nalatenschappen. Hieraan ten oorzaak liggen veelal emotionele en financiële elementen naast gebeurtenissen die verband houden met een ieders positie in de familiestructuur van de overledene.

Verstoorde relaties van vele jaren kunnen hun weerslag hebben op de afwikkeling. Juridische procedures hierover zijn over het algemeen erg kostbaar en brengen slechts in een zeer klein aantal gevallen een oplossing.

France Pro Consult kiest voor een benadering waar de afwikkeling wordt geregeld op een wijze die zowel bevredigend is in geldelijk opzicht als in menselijk en familiair opzicht.

Uitgangspunt daarbij blijft de wens van de cliënt.

Wij zijn bereid om deze hierboven genoemde behandeling in overleg en in samenwerking met onze notaris voor u te regelen. Wij zijn hierin ervaren en in overleg met alle betrokken partijen kunnen deze stappen via ons kantoor gerealiseerd worden.

Wilt u meer informatie over uw specifieke situatie.

Neem contact met op met onze erfrecht specialist.

signature

Internationaal nalatenschap

Een internationaal nalatenschap voldoet niet altijd aan dezelfde regels als een “klassiek” nalatenschap.
Sinds 17 augustus 2015 is een Europese regelgeving van 4 juli 2012 van toepassing, dat de internationale successierechten heeft hervormd. Het toepasselijk recht van elk nalatenschap wordt hierin bepaald.

Wat is een internationaal nalatenschap?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat een nalatenschap meerdere personen met andere nationaliteiten betreft of dat het vermogen over verschillende landen is verdeeld.
Een internationaal nalatenschap is een nalatenschap van een persoon die overlijdt:

  • in een land waar hij/zij niet woont, of waarvan hij/zij de nationaliteit niet bezit
  • of een vermogen, roerende of onroerende goederen achterlaat die zich niet in het land van zijn/haar nationaliteit of woonplaats bevinden.

Hoe wordt een internationaal nalatenschap afgehandeld?

Men dient ten eerste vast te stellen welke wet op de nalatenschap van toepassing is.
Bijvoorbeeld: David, die de Franse nationaliteit heeft, woont in België en bezit vastgoed in Frankrijk en België, als wel een bankrekening in beide landen. Hij overlijdt op zijn vakantieadres in Oostenrijk. Welke wet is hier van toepassing? De Franse wet? De Spaanse? Of de Duitse?

Hoe wordt vastgesteld welke wet van toepassing is?

Een Europese regelgeving daterende van 4 juli 2012 is sinds 17 augustus 2015 in Frankrijk van toepassing. Deze regelgeving is in de gehele Europese Unie van toepassing behalve in Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken.

Door toepassing van deze regelgeving is de wet die toegepast wordt voor het bepalen van de erfgenamen, de wet van het land waar de overledene het laatst woonachtig was. De woonplaats wordt gedefinieerd als de plaats waar de overledene woonachtig was en niet zijn fiscale woonplaats.

Zodra de nalatenschap gerelateerd is aan Frankrijk (de overledene had er bijvoorbeeld zijn laatste woonplaats), wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Wet inzake de onroerende goederen (terrein en gebouwen): deze wet die van toepassing is op de nalatenschap van onroerende goederen, is de wet van het land waar de onroerende goederen zich bevinden.
  • Wet inzake de roerende goederen (meubilair, bankrekeningen, motorvoertuigen, boten, aandelen en aandelen van leden…) : deze wet die van toepassing is op de nalatenschap van roerende goederen, is de wet van het land waar de overledene als laatste woonachtig was.

Zodra de erfgenamen aangewezen zijn, ontvangen zij alle eigendommen van de overledene, waar deze zich ook bevinden.

Wat is de Europese erfrechtverklaring?

De harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving voor internationaal nalatenschap van alle ondertekenende landen is niet vast te leggen in een uniek document, dat de hoedanigheid van erfgenaam zou bewijzen. Daarom is er een Europese erfrechtverklaring opgesteld. Deze verklaring stelt de persoon die hier in genoemd wordt, in staat zijn hoedanigheid als erfgenaam, legataris, executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap te bewijzen en dit, in de gehele Europese Unie (behalve Groot-Brittannië, Denemarken en Ierland).

Contract waiting for a notary public sign on desk. Notary public accessories

Vrijstellingen voor de erfbelasting

De erfgenamen kunnen in aanmerking komen voor een percentage voor persoonlijke aftrek (dit percentage is afhankelijk van hun verwantschap met de overledene en hun persoonlijke situatie) op voorwaarde dat zij hier geen gebruik van hebben gemaakt in de 15 voorafgaande jaren van het overlijden…

Lees meer

Tussenkomst van een franse notaris

In eerste instantie is het niet verplicht om een notaris in te schakelen wanneer de overledene geen vastgoed achterlaat, geen testament heeft gemaakt, geen schenking heeft gedaan en niet onderworpen was aan een huwelijkscontract. In alle andere gevallen, zal de notaris…

Lees meer