Frans erfrecht en de erfenis

Afwikkeling van een Franse erfenis en overdracht van Frans vastgoed

Wat u over successie moet weten

Als een familielid sterft, heeft U als nabestaande veel werk te doen. Het Franse huis moet misschien in de verkoop. U gaat u bezig houden met dingen waar u vaak weinig ervaring mee heeft, en dat terwijl u ook nog eens erg verdrietig bent. Bij een sterfgeval wordt u ongewild geconfronteerd met erfrecht. Zonder dat u erom heeft gevraagd en soms zelfs zonder dat u het weet, kunt u erfgenaam zijn. U wordt dan verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt wat regelwerk met zich mee. Erfrecht is bovendien een zaak vol emoties. Er bestaat geen recht waarbij zoveel moeilijkheden en conflicten ontstaan.
We worden niet graag geconfronteerd met de dood. Bovendien veranderen mensen soms als er veel geld te verdelen valt. Een erfenis brengt lang niet altijd het beste in mensen boven. Het overlijden van een eigenaar van een huis in Frankrijk… en de SUCCESSIE: Wij worden vaak geconfronteerd met de situatie dat erfgenamen van een Frans huis of de langst levende eigenaar/ bezitter van een Frans huis, na 2 à 3 jaar na het overlijden van de vader, moeder of echtgeno(o)t(e) de successie/ erfenis rondom het Franse Onroerend goed notarieel nog niet geregeld/ afgehandeld heeft.

Officieel is de overledene dus nog steeds mede-eigenaar van het Frans onroerend goed. In Frankrijk is de wetgeving, in dit geval, niet anders dan in Nederland, bij overlijden dienen alle overdrachten notarieel plaats te vinden. Wij adviseren om zo snel mogelijk de successie te regelen. Mocht U het Franse huis wensen te verkopen dan is dat mogelijk indien het huis geregistreerd is op naam van de in leven zijnde eigenaren.
De successie dient dus zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden. Of er sprake is van te betalen rechten of niet, dit kunnen wij voor u berekenen en is afhankelijk van de waarde van het huis, en het aantal erfgenamen.

France Pro Consult kan u helpen met:

  • Afwikkeling van een Franse erfenis.
  • Overdracht Frans vastgoed.
  • Ondersteuning bij afhandeling van de notariële akten.
Happy big family with children at home
Nalatenschap bemiddeling

In een groot aantal gevallen ontstaan er conflicten met betrekking tot de afwikkeling van nalatenschappen. Hieraan ten oorzaak liggen veelal emotionele en financiële elementen naast gebeurtenissen die verband houden met een ieders positie in de familie structuur van de overledene…

Meer informatie

signature

Internationaal nalatenschap

Een internationaal nalatenschap voldoet niet altijd aan dezelfde regels als een “klassiek” nalatenschap. Sinds 17 augustus 2015 is een Europese regelgeving van 4 juli 2012 van toepassing, dat de internationale successierechten heeft hervormd. Het toepasselijk recht van elk nalatenschap wordt hierin bepaald…

Meer informatie

Verplichtingen:

In principe geldt voor het indienen van de aangifte van de nalatenschap en het betalen van de rechten een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van overlijden. Deze termijn wordt berekend van de zoveelste tot de zoveelste met een speling tot de laatste dag van de maand. Bij overschrijding van die termijn of als er sprake is van een onvolledige aangifte en gehele of gedeeltelijke wanbetaling betreffende de rechten, is er een maandelijkse rente wegens te late betaling verschuldigd, die wordt verlangd door de belastingdienst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn. Er kan een verhoging worden opgelegd, met name na in gebreke te zijn gesteld of als er sprake is van kunstgrepen die ten doel hebben de belasting te ontduiken.