Een antwoord op uw vragen

Kennisgeving en verplichtingen

In principe geldt voor het indienen van de aangifte van de nalatenschap en het betalen van de rechten een termijn van 12 maanden te rekenen van de datum van overlijden. Deze termijn wordt berekend van de zoveelste tot de zoveelste met een speling tot de laatste dag van de maand.

Bij overschrijding van die termijn of als er sprake is van een onvolledige aangifte en gehele of gedeeltelijke wanbetaling betreffende de rechten is er een maandelijkse rente wegens te late betaling verschuldigd, die wordt verlangd door de Belastingdienst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn. Er kan een verhoging worden opgelegd, met name na in gebreke te zijn gesteld of als er sprake is van kunstgrepen die ten doel hebben de belasting te ontduiken.

Krachtens het in artikel 1709 van de Franse Code général des impôts (het algemene Belastingwetboek) bepaalde worden rechten van aangiftes van wijzigingen door overlijden betaald door de erfgenamen, begiftigden of legatarissen. Mede-erfgenamen zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Er is geen sprake van hoofdelijkheid tussen erfgenamen en legatarissen, zelfs onder algemene titel, noch tussen legatarissen.

Samenlevingscontract of huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Uw aandacht s.v.p.: In geval van overlijden van uw partner of van scheiding geeft een samenlevingscontract u voor de Franse wetgeving NIET het zelfde recht dan wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap hebt

Uw aandacht s.v.p.: In geval van overlijden van uw partner of van scheiding geeft een samenlevingscontract u voor de Franse wetgeving niet het zelfde recht dan wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap hebt.

Een samenlevingscontract is dus, afhankelijk van uw wensen, niet voldoende.

Wat zijn de verschillen tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Als u gehuwd of geregistreerd partner bent, dan zijn er een aantal verschillen met wanneer u alleen samenwoont met uw partner. Ook verschilt het geregistreerd partnerschap op sommige vlakken van het huwelijk.

  • Samenlevingscontract = Contrat de concubinage
  • Geregistreerd partnerschap = Pacs of Pacte civil de solidarité

Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract blijft u voor de wet dezelfde status houden als toen u allebei nog alleenwonend was. Maar zelfs mét samenlevingscontract blijven er grote verschillen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaan. Een aantal van die verschillen kunt u opheffen door bepalingen in uw samenlevingscontract op te nemen.

Samenlevingscontract

bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/samenlevingscontract

In een samenlevingscontract spreekt u een aantal zaken af als u gaat samenwonen, bijvoorbeeld over de kosten van de huishouding. U mag met meer personen tegelijk een samenlevingscontract afsluiten.

Afspraken samenlevingscontract

U kunt in een samenlevingscontract afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening(en);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap legt u uw relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Rechten en plichten trouwen en geregistreerd partnerschap

U en uw partner hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht op alimentatie bij een scheiding. Of het recht op een erfenis als uw partner overlijdt.

Verblijvingsbeding

Als uw partner komt te overlijden mag u de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Vruchtgebruik

Als langstlevende heeft U de keus om te kiezen voor een 1/4 van de erfenis of voor het vruchtgebruik. Zonder enkele twijfel adviseren wij onze klanten te kiezen voor het vruchtgebruik.

Vruchtgebruik:

Vruchtgebruik wil zeggen dat iemand van de opbrengsten van een vermogen kan genieten, terwijl het eigendom van dat vermogen bij anderen behoort.

De “genieter” van de opbrengsten wordt vruchtgebruiker genoemd. De eigenaar van het vermogen heet dan bloot eigenaar.

In het Franse erfrecht is de langstlevende echtgenoot de eerst aangewezen erfgenaam. De kinderen krijgen voor hun erfdeel een vordering op de langstlevende. Dat erfdeel kan pas na overlijden van de langstlevende echtgenoot aan de kinderen toekomen. De vordering wordt dan omgezet in erfenis.

Een vruchtgebruik vervalt automatisch als de langstlevende overlijdt. Dan krijgen de kinderen het volledige eigendom. Bij de langstlevende wordt de waarde van het vruchtgebruik in aanmerking genomen in box 3, met uitzondering van het vruchtgebruik op de eigen woning.

Verwerping van een nalatenschap

Om een nalatenschap te verwerpen dient de erfgenaam zich binnen een bepaalde termijn uit te spreken en een verwerpingsverklaring in te vullen. Wanneer hij de nalatenschap verwerpt, zal hij toch geld ontvangen, namelijk geld dat afkomstig is van de levensverzekering van de overledene.

Termijn voor het verwerpen van een nalatenschap

Na overlijden, heeft een erfgenaam een termijn van 4 maanden voordat een schuldeiser van de nalatenschap, een mede-erfgenaam of de overheid, hem kan dwingen tot het maken van een keuze. Hij ontvangt een dwangbevel en zal de nalatenschap, binnen 2 maanden van ontvangst, moeten aanvaarden of verwerpen. Wanneer de erfgenaam niet binnen deze termijn antwoordt, zal de nalatenschap als aanvaard worden beschouwd. Wanneer de erfgenaam echter niet wordt aangesproken, kan hij 10 jaar de tijd nemen om zich uit te spreken.

Verwerping van een nalatenschap door een minderjarige

Het verwerpingsverklaring formulier van een minderjarige erfgenaam moet opgemaakt worden door de wettelijke voogd van deze minderjarige. Voordat deze stap genomen wordt, dient men een toestemming aan te vragen bij de Raad van Toezicht/Voogdijrechter of kinderrechter van de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de wettelijke voogd. Het gerechtelijk bevel dient te worden toegevoegd aan het verwerpingsverklaring formulier.

Verwerping van de nalatenschap: de gevolgen

In geval van een verwerping van een nalatenschap, wordt er met terugwerkende kracht van uitgegaan dat deze persoon geen erfgenaam was. Hij ontvangt geen eigendom en is niet verantwoordelijk voor eventuele schulden van de overledene. Zijn deel zal naar een andere erfgenaam gaan. Daarentegen zal hij de giften, de testamenten van de overledene en alle voordelen van de contracten die hem als begunstigde aanwijzen, behouden. De erfgenaam die een nalatenschap verwerpt kan het geld uit een levensverzekering van de overledene aannemen.

Wanneer de erfgenaam die een nalatenschap verwerpt een kind, een broer of een zus van de overledene is, zal zijn deel toekomen aan zijn nakomeling. Wanneer de erfgenaam geen nakomeling heeft, zal de nalatenschap aan de volgende erfgenaam toekomen.

Erfrecht

In een verklaring van erfrecht verklaart een Notaris wie overleden is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

Volmachten

Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam.

"Attestation de propriété" Eigendomsoverdracht verklaring

De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak aan de erfgenamen vindt plaats via een notariële akte genoemd “Attestation de propriété”.